زونکن

پوشه یا پرونده محکمی از جنس مقوا و پلاستیک که محل مناسبی جهت کاتالوگ و اسناد شرکت ها
eمی باشد که می تواند جنبه بایگانی و تبلیغاتی داشته باشد